Pikassos Pirkanmaalla

Pirkanmaalla Pikassoksella on rooli sosiaalialan ja sosiaalihuollon kehittäjänä ja sosiaalisen puolestapuhujana. Keskeisiä kehittämisteemoja vuonna 2023 ovat rakenteellinen sosiaalityö, tutkimusperustainen kehittäminen ja sosiaalihuollon vaikuttavuus.

Tuemme Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen kehittämistyötä, samoin kuin hyvinvointialueen käynnistämistyötä. Olemme mukana yhteistyöalueen sopimuksen valmistelutyössä, Kaupin yliopistollista sote-keskusta mallintavassa verkostofoorumissa ja keskeisenä toimijana Praksis-verkostossa. 

Pikassos on Pirkanmaalla keskeisenä toimijana tutkimusperustaisessa kehittämisessä. Olemme toteuttamassa Pirkanmaan hyvinvointialueelle sijoittuvan Kansaneläkelaitoksen rahoittaman Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kelan kuntoutuspalvelujen yhdyspinnoilla -kehittämis- ja tutkimushankkeen (2020–2023) käytäntötutkimusta. Lisäksi Pikassos on koordinointivastuussa Pirkanmaan hyvinvointialueella toteutettavista THL:n sosiaalityön vaikuttavien toimintamallien pilottien (etsivä työ ja sosiaalinen kuntoutus) käytäntötutkimuksista. Pikassos toteuttaa ja koordinoi yhdessä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa sosiaalihuollon vaikuttavuuden mittaamisen ja arvioinnin kokeiluja ja pilotteja (esim. PEI-mittari).

Lisäksi Pikassos on Pirkanmaalla mukana asumissosiaalisen työn ja asumisneuvonnan kehittämisessä. Pikassos vastaa Tampereen kaupungin asuntotoimeen sijoittuvan Asukas ensin -asumisneuvontahankkeen ammatillisesta tuesta ja mallintaa hankkeessa tehtävää kehittämistyötä. Lisäksi Pikassos osallistuu Pirkanmaan asunnottomuuden vähentämisen yhteistyöryhmään.

  Verkostot ja toiminta Pirkanmaalla

Koko Pikassos-alueen yhteisen toiminnan (esim. ajankohtaiskatsaukset, tutkimuskatsaukset, Muutokseen pyrkivä sosiaalityö -sarja sekä Taloussosiaalityön verkosto) lisäksi Pirkanmaalla koordinoimme useita maakunnallisia verkostoja ja ryhmiä. Lisäksi tulemme mielellämme mukaan uusiin verkostoihin, joissa osaamisestamme ja näkökulmistamme voisi olla hyötyä.
 • Pirkanmaan sosiaalialan kehittäjäryhmä kokoaa yhteen Pirkanmaan sosiaalipalvelujen sisällöllistä kehittämistyötä. Kehittäjäryhmässä käsitellään ja työstetään ajankohtaisia paikallisia sekä kansallisia sosiaalityön asioita ja ilmiöitä. Kehittäjäryhmien tapaamisten rakenne koostuu informaatio- ja työstämisosuuksista. Työryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Osallistujat on koottu kaikista hyvinvointialueen palvelulinjoilta, Tampereen korkeakouluyhteisöstä ja kolmannelta sektorilta.

 • Gerontologisen sosiaalityön kehittäjäryhmä koostuu Pirkanmaan hyvinvointialueen gerontologisen sosiaalityön sosiaalityöntekijöistä ja sosiaaliohjaajista sekä esihenkilöistä. Työryhmä kokoontuu kuukausittain. Kehittäjäryhmässä työstetään gerontologisen sosiaalityön sisältöjä.  paikkaa ja asemaa hyvinvointialueen sosiaalihuollossa. Kevään aikana laaditaan sosiaalista raporttia gerontologisesta sosiaalityöstä. 

 • Aikuissosiaalityön verkoston tarkoituksena on koota Pirkanmaan aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajia hyvinvointialueen aikuissosiaalityöhön liittyvien teemojen äärelle. Verkostossa rakennetaan näköalaa tulevaisuuden aikuissosiaalityöhön. Lisäksi verkostossa tarkastellaan toimintaympäristön muutoksia (esimerkiksi lainsäädäntöön liittyvät muutokset, sosiaalihuollon kansallinen kehittämistyö, rakenteellinen sosiaalityö). Aikuissosiaalityön verkostosta kerätään tutkimusaineistoa AISAPA-tutkimukseen. 

 • Lastensuojelun kehittäjäryhmän tilalle on suunniteltu monialaista lasten suojelun verkostoa Pirkanmaalla. Verkosto ohjaisi Pikassoksen kaavailemia monialaisia lasten suojelun verkostopäiviä ammattilaisille. Yhteistyöpyyntö tämän verkostotyön suunnittelusta ja siihen osallistumisesta on lähetetty Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

 • Rakenteellisen sosiaalityön verkosto kokoaa yhteen Pirkanmaan sosiaalialan toimijoita rakenteellisen sosiaalityön näkökulmasta. Verkoston edustus rakentuu hyvinvointialueen palvelulinjojen ja alueiden käytännön sosiaalityön toimijoista, Tampereen korkeakouluyhteisöstä, kokemustoimijoista ja kolmannen sektorin toimijoista. Verkostossa työstetään prosessimaisesti rakenteellisia, haavoittuvuutta tuottavia ilmiöitä sekä jäsennetään rakenteellisen sosiaalityön toimintamahdollisuuksia. 

 • Lapsiperheiden sosiaalityön klubissa (tulossa syksyllä 2023) kuullaan ajankohtaisia asiantuntijapuheenvuoroja lapsiperheiden sosiaalityöstä. Lisäksi klubiin varataan aikaa kysymyksille, kommenteille ja yhteiselle keskustelulle. 

 Ketjulähettitoiminta

Ketjulähettijakso on viikon mittainen tutustumis- ja oppimisjakso sosiaalipalveluissa, erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa. Jakson aikana tutustutaan yhteistyökumppaneihin ja heidän työhönsä, sekä välitetään terveisiä omasta työyhteisöstä.

Ketjulähettijaksot varataan sosiaalihuollon osalta keskitetysti Pikassoksesta.


Lue lisää Ketjulähettitoiminnasta

 Ilmapuntari

Ilmapuntari on Pikassoksen ylläpitämä ja edistämä lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityön työhyvinvoinnin ja toimintaedellytysten mittari.


Lue lisää Ilmapuntarista

 Koulutuksia

         Tutustu Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstölle suunnatun rakenteellisen sosiaalityön koulutuksen tallenteisiin (Youtube):

         Osa 1: Rakenteellinen sosiaalityö pähkinänkuoressa
         Osa 2: Rakenteellisen sosiaalityön käytännöt

         Löydät koulutusten diat aineistopankistamme.

         Anna Pekkarinen

         Kehittämispäällikkö
         050 361 9500
         anna.pekkarinen@pikassos.fi

         Kristiina Ruuskanen

         Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
         044 775 7940
         kristiina.ruuskanen@pikassos.fi