Jälkihuollon asiakasraati kokoontui Satakunnassa!

Lastensuojelun jälkihuollon asiakkaista koostuva asiakasraati ”Jälkihuoltonuoret” kokoontui toista kertaa maanantaina 5.2.2024 Porissa. Asiakasraatiin saapui 11 jälkihuollon asiakkuudessa olevaa nuorta. Jälkihuollon asiakasnuorten opiskelupolkujen tukeminen on ajankohtainen kehittämisteema, josta heräsi keskustelua raadin kokoontumisessakin.

Jälkihuoltonuoret -raadin osallistujat toivat esiin monenlaisia toiseen asteen opinnoissaan kohtaamiaan vaikeuksia. Nuoret toivoivat, että aikuiset uskoisivat heidän kokemuksiaan ja kertomaansa. Keskustelussa tuli esiin, että nuoren tuen tarpeisiin suhtaudutaan usein vakavasti vasta sitten, kun oppilaitokseen ollaan yhteydessä esimerkiksi sosiaali- tai terveysalan ammattilaisen toimesta. Nuoret tulevansa ohitetuiksi näissä tilanteissa.

Nuoret kertoivat vaikeuksistaan saada tarvitsemiaan tukitoimia toisen asteen opinnoissa. Nuoret toivoivat oppilaitosten aikuisilla olevan halua kuulla, kuunnella sekä ymmärtää nuorten tarpeita ja tilanteita. Esimerkiksi kuraattorin tai erityisopettajan tuen saatavuudesta oli nuorilla vaihtelevia kokemuksia, samoin mahdollisuudesta saada erilaisia mukautuksia.

Nuoret toivoivat myös, että tehtyihin suunnitelmiin sitouduttaisiin koko henkilökunnan toimesta. Poissaoloihin ei nuorten kokemusten mukaan juuri toisella asteella puututa, mikä vaikutti negatiivisesti nuoren kokemukseen itsestä. Se, ettei poissaoloja huomioida, voi aiheuttaa tunteen, ettei omalla olemassaololla ole väliä. Yksi tärkeä huomio oli, ettei nuoren tukitoimia tulisi vähentää liian pian sen jälkeen, kun opinnot alkavat sujua.

Jälkihuollon asiakasnuoret toivoivat oppilaitosten aikuisille vahvempaa tietoutta ja ymmärrystä mielenterveyden haasteista, jotka ovat yleisiä toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Keskustelussa tuli esiin, että toisaalta mielenterveyden ongelmat eivät ole oppilaitosten kaiken henkilökunnan ydinosaamisaluetta, toisaalta nuorten kanssa toimivilla ammattilaisille tulisi olla perustiedot mielenterveyden häiriöistä ja niiden vaikutuksista toimintakykyyn.

Nuoret pohtivat, että tukea tulisi olla helpommin saatavilla toisen asteen oppilaitoksissa. Moniammatillisia työryhmiä tulisi hyödyntää vaikeassa tilanteessa olevan nuorten tukitoimia suunniteltaessa. Erityisopetuksen, kuraattorityön ja matalan kynnyksen keskustelutuen vahvistamiselle nähtiin selkeää tarvetta. Keskustelussa ehdotettiin vertaistukijoiden tai kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä niiden nuorten tukemisessa, joilla on vaikeuksia opintojen etenemisessä.

Keskustelussa tuli vahvasti esiin myös tarve muiden vaihtoehtojen olemassaololle silloin, kun opiskeleminen ei ole nuorelle ajankohtaista esimerkiksi hänen mielenterveyden haasteista tai vaikean elämäntilanteesta johtuen.

Jälkihuollon asiakasraati, joka valitsi nimekseen Jälkihuoltonuoret, kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa. Tarkoituksena on kehittää jälkihuollon toimintaa sen asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavaan suuntaan. Asiakasraadin järjestävät Satakunnan hyvinvointialueen jälkihuollon yksikkö ja sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos yhteistyössä.

sisään Ajankohtaista
Blogimme
Arkistoi
Pirkanmaan alueella lapsiperheiden kanssa työskentelevä, tule mukaan työnohjaukselliseen Taltu-ammattilaisfoorumiin!
Miten taloudellinen näkyy työssäsi? Mikä asiakkaiden taloudellisissa olosuhteissa kuormittaa? Millaisiin talouteen liittyviin asioihin työssäsi kaipaat tiedollista tai konkreettista tukea?