AISAPA -tutkimushankkeessa valmisteilla useita kiinnostavia artikkelejaAISAPA-tutkimushanke tutkii aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöille rakentuvaa paikkaa ja identiteettiä osana hyvinvointialueuudistusta. Tarkastelun kohteena ovat palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Tutkimme myös, miten rakantuvat erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden polut aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän asiakkaaksi uudessa rakenteessa.

Aineistoa on kertynyt tähän mennessä noin 1100 litteroitua tekstisivua lähes 1300 henkilön kohtaamisista erilaisissa tilanteissa. Analyysiä olisi hyvä tehdä myös monitieteisesti, esimerkiksi osana Pirhan TKIO-kehitystyötä, Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittämisen yhteydessä tai Transform-tutkimusalustan (https://research.tuni.fi/transform/) turvin. Lyhytkestoinen AISAPA-hanke ei itsenään voi hyödyntää koko aineiston antia. Aineksia olisi sosiaalityön tutkimuksen ohella monitieteiseen lähestymistapaan, jossa mukana voisivat olla vaikkapa hallinon- ja johtamisen tutkijoita, politiikan tutkijoita tai vaikkapa kielen ja retoriikan asiantuntijoita. Luonnollisesti olisi tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiselle jatkotutkimukselle ja itsereflektiolle.

Aineistonkeruu jatkuu vielä yhdessä osahankkeessa vankien palvelupolkujen selvittämiseksi Rikosseuraamuslaitoksen ja hyvinvointialuiden yhteistyönä (Väitöskirjatutkija Rosa Karjalainen ja Pikassoksen tutkija YTM Lasse Rautniemi).

Seuraavassa esimerkkejä joistain luvassa olevista artikkelista. Rosa Karjalaisen artikkeli avaa sitä, mitä Rikosseuraamuslaitoksen ja hyvinvointialueiden yhteistyö on. Miten sosiaalityön tavoitteet ja Risen tavoitteet konkretisoituvat nykyprosessissa, ja miten institutionaaliset tavoitteet vastaavat yksilöllisiin. Mikä on vaikuttavaa ja miten asiakas saa tarvitsemiaan palveluja ja äänensä kuuluville nyt, kun on saatu ne kuuluisat leveämmät hartiat.

Valmistumassa on niin ikään Lasse Rautniemen artikkeli, jossa tutkitaan Sisä-Suomen yhteistyöalueen strategioita. Siinä asetetaan vuoropuheluun strategioiden ja asiakas- ja työntekijähaastatteluiden anti sosiaalityön saatavuudelle. Tarkasteltavana on strategisen johtamisen ja asiakkaan maailmassa tapahtuvan työn kohtaaminen tai kohtaamattomuus. Kiinnostuksen kohteena on myös sosiaalityö politiikkana ja politiikan kohteena.

Professori Suvi Raitakari analysoi tutkimusartikkelissaan integraation, yhden sote-peruskäsitteen, moninaisuutta ja pulmallisuutta. Mistä puhumme, kun puhumme integraatiosta osana sote-uudistusta? Ja tutkija Sirpa Saario on puolestaan seikkaillut hyvinvointialuiden nettisivuilla ja kirjoittaa saatavuudesta ja saavutettavuudesta niillä. Hyvinvointialueilla uskotaan monessa digitaalisiin ratkaisuihin. Saario tarkastelee digitaalisuuden toimivuutta nettisivujen kautta - myös asiakkaan näkökulmasta - tulevassa artikkelissaan.

Vielä esimerkkinä voi mainita AISAPA-tutkijoiden Rosa Karjalaisen ja Henna Sapirin yhdessä väikkäritutkija Elli Kurkikankaan kanssa valmistelussa olevan artikkelin. Kyse on erityisen tuen tarpeen käsitteellisestä jäsentämisestä sosiaalityön toimintaympäristöissä. Artikkelissa tutkitaan sitä, millaisia sisältöjä ja merkityksiä erityisen tuen tarve saa asiakastyötä tekevien sosiaalityöntekijöiden haastattelupuheessa. Heidi Kantsila-Korhosen pro gradu-tutkimus (2024), ”Aikuissosiaalityön saavutettavuus hyvinvointialuesiirtymässä: sosiaalijohdon näkökulma”, on jo luettavissa verkkojulkaisuna.

sisään Ajankohtaista
Blogimme
Arkistoi
SULAVA-hanke esillä European Conference for Social Work Research -konfferenssissa