Lastensuojelun edunvalvonnasta lyhyesti

Lastensuojelun edunvalvontaa on haettava tilanteessa, jossa huoltaja ei voi puolueettomasti toimia lapsen edunvalvojana lastensuojelusasiassa. Lastensuojeluasiassa lapsen henkilöön liittyvän edunvalvonnan hakeminen perustuu lastensuojelulakiin. Edunvalvojaa haetaan lastensuojeluasioissa ensisijaisesti lastensuojelulain 22 §:n nojalla. Säännöksen mukaan lapselle on tarvittaessa haettava edunvalvojaa käyttämään hänen puhevaltaansa lastensuojeluasiassa. Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on velvollisuus huolehtia, että edunvalvojaa haetaan tarvittaessa.

Lastensuojelun edunvalvojan tehtävä on:
• Toimia lapsen puolueettomana edustajana käyttäen lapsen puhevaltaa määrätyssä asiassa. Edunvalvontamääräys määrittää edunvalvojan tehtävän ja toimivallan rajat. Lastensuojelulain nojalla määrätty edunvalvoja käyttää lapsen puhevaltaa vain lastensuojeluasiassa eikä esimerkiksi terveydenhuollossa tai kouluasioissa.
• Tavata lasta ja tutustua tämän elämäntilanteeseen.
• Huolehtia siitä, että lapsen mielipiteet ja toivomukset tulevat esille lastensuojelun työskentelyssä ja päätöksenteossa sellaisina, kuin lapsi itse tuo ne esiin silloin, kun se on lapsen iän ja ilmaisukyvyn puolesta mahdollista.
• Tuoda esille oman näkemyksensä siitä, mikä olisi lapsen edun kannalta paras ratkaisu.
• Pitää lapsi ajan tasalla käynnissä olevan prosessin etenemisestä, antaa lapselle tietoa.
• Osallistua lapsen kanssa tai hänen edustajanaan lastensuojelun neuvotteluihin.

Edunvalvoja määrätään tiettyyn asiaan nimenomaan huoltajan sijaan käyttämään lapsen puhevaltaa, ei sosiaalityöntekijän tilalle. Edunvalvojan määrääminen ei vaikuta millään tavalla sosiaalityöntekijän lakisääteisiin velvoitteisiin suhteessa lapseen, tämän tapaamiseen, kuulemiseen ja mielipiteen selvittämiseen. Myös sosiaalityöntekijän tehtävänä on valvoa lapsen etua, mutta hän ei voi käyttää tämän puhevaltaa. Edunvalvojalla on asiassa johon hänet on määrätty, samat asianosaisen oikeudet kuin huoltajalla on yleensä. Niinpä hänellä on oikeus saada lasta koskevat asiakirjat ja käyttää lapsen puhevaltaa tämän asiassa. Edunvalvojaa tulee kuulla lasta koskevia päätöksiä tehtäessä.

Lähde: Lastensuojelu käsikirja, THL

 

Lastensuojelun edunvalvojan hakeminen

Lastensuojelulain 22 §:n mukaan lapselle tulee määrätä edunvalvoja käyttämään hänen puhevaltaansa, jos on perusteltu syy olettaa:

1. ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa ja
2. edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi.

Lapselle tulee harkita edunvalvojaa lastensuojeluasiassa esimerkiksi kun..
• huoltaja ei terveydellisistä syistä pysty edustamaan lasta tai valvomaan tämän etua
• huoltaja ei käytä lapsen puhevaltaa (esim. huoltaja on hyvin passiivinen)
• lapsen yksityisyyden suojaan liittyy kiistatilanne
• huostaanottoon tai sijaishuoltoon liittyvä tilanne on riitaisa
• lapsi jää äkillisesti vaille huoltajaa

Sosiaalityöntekijä tekee hakemuksen edunvalvojan määräämisestä käräjäoikeudelle. Hakemukseen liitetään edunvalvojan suostumus. Edunvalvojan määrää pääasiassa tuomioistuin.

Edunvalvojan palkkion maksaa kunta, joka on lastensuojelun järjestämisvastuussa. Digi- ja väestötietovirasto valvoo ensisijaisesti edunvalvojien toimintaa. Kysymyksissä voi olla yhteydessä Pikassoksen väkeen.

 

Lastensuojelun edunvalvonnan koordinointi Satakunnassa

Pikassos koordinoi lastensuojelun edunvalvontaa Satakunnassa 1.1.2022 alkaen.

Lastensuojelun edunvalvonnan koordinaattori:

- toimii yhteyshenkilönä eri toimijoiden välillä (Satakunnan kuntien tai kuntayhtymien sosiaalityöntekijät, alueella toimivat edunvalvojat, muut tarvittavat toimijat)
- välittää satakuntalaisille sosiaalityöntekijöille edunvalvojia lastensuojeluprosesseihin
- ylläpitää rekisteriä alueella toimivista lastensuojelun edunvalvojista
- tukee edunvalvojia tarjoamalla heille mahdollisuuksia kohdata ja verkostoitua
- tuottaa alueen sosiaalityöntekijöille ja lastensuojelun asiakkaille tietoa edunvalvonnasta
- järjestää sekä alueen sosiaalityöntekijöille että alueella toimivilla edunvalvojille koulutusta ja verkostotapaamisia
- tukee alueen sosiaalityöntekijöitä eri vaiheissa, mm. edunvalvojan hakemisprosessissa
- tekee maakuntarajat ylittävää yhteistyötä muiden Suomessa lasten edunvalvontaa koordinoivien tahojen kanssa ja osallistuu aihetta koskevaan kansalliseen keskusteluun

 

girl 1641215 960 720

Kuva: Daniela Dimitrova