Kantelija arvosteli Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen menettelyä vammaispalvelujen järjestämisessä. Koska kyseessä ei apulaisoikeusasiamiehen saaman selvityksen perusteella ollut kyse sosiaalihuollon asiakaslain tarkoittamasta tilapäisestä neuvonnasta ja ohjauksesta, Vantaan sosiaali- ja terveystoimi oli toiminut vammaispalvelulain vastaisella tavalla jättäessään kantelijaa koskevan palvelusuunnitelman tekemättä.

Kun vammaispalvelulaissa on korostettu palvelusuunnitelman merkitystä yksilöä koskevassa päätöksenteossa, on vaikeavammaisella henkilöllä erityinen tarve ja toisaalta myös lakiin perustuva oikeus saada itseään koskeva palvelusuunnitelma laadituksi. Apulaisoikeusasiamiehen näkemyksen mukaan kunnan ja vaikeavammaisen henkilön välisessä palvelusuunnitelmassa tulee myös arvioida sitä, millä tavoin palvelut voidaan asiakkaalle tarkoituksenmukaisimmalla tavalla järjestää. Tähän palveluja koskevaan näin valittavaan tarkoituksenmukaiseen ja asiakkaalle sopivaan järjestämistapaan liittyy myös kysymys palvelujen maksullisuudesta ja maksuttomuudesta. Kunnan on otettava huomioon myös asiakasmaksulaista ilmenevä palvelujen maksuttomuuden periaate (vrt. KHO 23.10.1996 T). (21.10.2010)