Kantelija arvosteli kuntayhtymää muun muassa siitä, että hänen isäänsä koskevaa asumispalvelumaksua korotettiin 6.8.2009 tehdyllä viranhaltijapäätöksellä takautuvasti 1.6.2009 lukien. Apulaisoikeusasiamies on pitänyt asiakasmaksulain vastaisena sitä, että että kunta tai kuntayhtymä oikaisee asiakasta koskevaa maksupäätöstä takautuvasti. Kysymys ei ollut asiakkaan omaan menettelyyn perustuvasta maksun oikaisusta, vaan päätöksestä jonka oikeusvaikutukset tulevat voimaan taannehtivasti päätöksen tekoa edeltävältä ajanjaksolta.

Apulaisoikeusasiamies totesi, että hallinnossa noudatettavista oikeusperiaatteista luottamuksensuojaperiaate suojaa taannehtivilta vaikutuksista, joilta mm. päätösten peruuttaminen tai niiden muuttaminen aiheuttaa. Taannehtivan velvoitteen asettaminen vaatii apulaisoikeusasiamiehen mukaan siihen nimenomaisesti oikeuttavan perusteen. Tällaista perustetta ei ole asiakasmaksulaissa tai perusteella annetussa asetuksessa nimenomaisesti säädetty.

Myöskään kunnan etukäteen lähettämät ilmoitukset maksujen korottamiseksi tai selvityksessä kuvatut tekniset ongelmat eivät oikeuta siihen, että myöhemmin tehtävät asiakasmaksupäätökset voitaisiin tehdä niin, että niilla on takautuva vaikutus.(26.10.2010)