Eduskunnan oikeusasiamies toteaa, että useat kunnat ovat siirtymässä tai siirtyneet kotihoidossa ja palveluasumisessa olevien asiakkaiden lääkkeiden jakelussa perinteisestä käsin tapahtuvasta annosjakelusta lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun. Koneellisessa annosjakelussa apteekki toimittaa potilaan lääkkeet annoskohtaisesti pakattuna 1 - 2 viikon erissä. Apteekki perii annosjakelusta palkkion, jonka suuruus vaihtelee apteekeittain.

Kunta voi päättää, että lääkkeiden jakelussa siirrytään koneelliseen annosjakeluun. Lääkkeiden jakelu on kunnan lakisääteiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva tehtävä. Eduskunnan oikeusasiamies katsoo, että lääkkeiden annosjakelussa on kysymys terveydenhoitolaissa tarkoitetusta sairaanhoitopalvelusta. Tämä merkitsee hänen mukaansa sitä, että kunta ei voi sulkea potilaidensa lääkkeiden jakelua järjestämisvelvollisuutensa ulkopuolelle ja siirtää tätä tehtävää potilaidensa itsensä yhdessä apteekkien kanssa järjestettäväksi ja heidän itsensä kustannettavaksi.

Kunta voi järjestää lakisääteiset tehtävänsä eri tavoin, esimerkiksi ostopalveluna. Jos kunta käyttää ostoapalvelua, siitä ei oikeusasiamiehen mukaan saa aiheutua potilaalle lisäkustannuksia.

Oikeusasiamies pitää tilannetta monissa kunnissa lainvastaisena ja potilaiden asemaa eri kunnissa erilaisena. Julkisen vallan velvollisuutena on edistää tosiasiallista tasa-arvoa yhteiskunnassa, minkä vuoksi oikeusasiamies pyytää sosiaali- ja terveysministeriötä ohjaamaan kuntia ja kuntayhtymiä yhdenvertaiseen ja lainmukaiseen toimintakäytäntöön. (ratkaisu annettu 7.3.2013 dnro 809/4/11)