Alaikäinen lapsi oli sijoitettu avohuollon tukitoimenpiteenä lastensuojelulaitokseen. Mennessään tapaamaan lasta, kantelija joutui ennen tapaamista ja tapaamisen jälkeen puhaltamaan alkometriin.

Avohuollon tukitoimien järjestäminen edellyttää lapsen huoltajan ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumusta. Avohuollon tukitoimia ei siten voida järjestää vastoin asianosaisen (lapsen huoltajan tai 12 vuotta täyttäneen lapsen) mielipidettä.  Mikäli lapsen huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa avohuollon tukitoimien järjestämistä ei edellytyksiä tukitoimien järjestämiselle siis ole. Tällaisessa tilanteessa avohuollon tukitoimien järjestäminen on lopetettava ja sosiaalihuollon viranomaisen on tämän jälkeen arvioitava sitä, millä tavoin lapsen ja hänen perheensä lastensuojelun asiakkuutta mahdollisesti jatketaan ja tuleeko asiassa ryhtyä lastensuojelulan mukaisiin muihin, esimerkiksi kiireellisiin toimenpiteisiin.

Oikeus päättää siitä, miten lapsen yhteydenpito ja lapsen tapaamiset järjestetään ja toteutetaan, on yksin lapsen huoltajalla avohuollon sijoituksen aikana. Sosiaaliviranomaisella ei ole oikeutta rajoittaa huoltajalle kuuluvia oikeuksia ilman siihen oikeuttavaa nimenomaista säännöstä.

Lastensuojelulain 11 luvussa on säädetty sijaishuollossa olevaan lapseen kohdistettavista rajoitustoimenpiteistä. Näitä rajoitustoimenpiteitä voidaan kohdistaa vain laitoshuollossa olevaan lapseen. Rajoitustoimenpiteitä ei voida kohdistaa lapsen huoltajiin, vanhempiin tai muihin läheisiin henkilöihin.

Puhalluttamisessa on kysymys lastensuojelulain tarkoittamasta henkilönkatsastuksesta. Tällaiseen menettelyyn, joka kohdistuu lapsen huoltajaa tai muuhun lasta tapaamaan tulleeseen henkilöön, ei voida ryhtyä lastensuojelulain perusteella. Sosiaalihuollon asiakkaan on tullut nimenomaisesti suostua siihen, että tapaamisten toteuttamisen ehtona on esimerkiksi päihteettömyys,joka voidaan osoittaa puhalluskokeella. Suostumuksen on oltava aito eli asiakkaan on oltava oikeus kieltäytyä toimenpiteestä ilman seuraamusten pelkoa. (AOA dnro 1516/4/12, annettu 3.5.2012).