Kunnan päihdeongelmaisten huoltokodissa asuvalle oikeuskanslerilta saapuneet kirjeet luettiin huoltokodissa. Huoltokodin johtaja ilmoitti menettelyn perusteeksi sen, että kun viranomaisilta saapunut posti käytiin läpi yhdessä asukkaan omaohjaajan läsnä ollessa, voitiin posti kääntää edunvalvojalle, jos asia koski edunvalvojan toimialaan kuuluvia asioita.

Kantelussa ei kuitenkaan ollut kyse edunvalvojan toimista, vaan huoltokodin henkilökunnan menettelystä. Henkilökunnalla voidaan asemansa perusteella katsoa olevan tietynlainen vastuu siitä, että postin perillemenon puutteet eivät aiheuta asukkaalle taloudellisia tai oikeuden menetyksiä. Kun asiasta ei ole säädetty laissa, henkilökunnan asemaan perustuvaa mahdollisuutta on sovellettava hyvin rajoitetusti ja yksinomaan asukkaan oikeuksien ja etujen turvaamiseksi.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että perustuslain 10 §:n 2 momentissa turvattu kirjesalaisuus on voimassa myös erilaisissa hoito- ja rangaistuslaitoksissa ellei siihen ole laissa säädetty poikkeuksia. Tällaisissa laitoksissa tahdonvastaisesti olevilla on siten rajoittamaton oikeus luottamukselliseen kirjeenvaihtoon laitoksen toimintaa valvovien viranomaisten kanssa.  Ilman nimenomaista säädöstäkin on selvää, että vastaanvanlainen mahdollisuus luottamukselliseen yhteydenpitoon laillisuusvalvontaviranomaisen kanssa koskee myös sellaisen laitoksen asukkaita, joissa henkilö asuu muutoin kuin tahdonvastaisesti.

Kantelijalla on siten ehdoton oikeus saada hänelle oikeuskanslerilta ja muilta laillisuusvalvontaviranomaisilta lähetetyt kirjeet itselleen avaamattomina. (annettu 14.10.2011)