Kantelijan tytär oli sijoitettu lastensuojelulaitokseen kiireellisesti. Lapsen tapaamisehdot oli kirjattu asiakassuunnitelmaan, jonka laatimisessa kantelija oli ollut läsnä. Sosiaalihuollon viranhaltija oli sittemmin kantelijalle lähettämällään sähköpostilla rajoittanut ilmoituksensa mukaan lastensuojelulain 38 §:n perusteella tapaamisia asiakassuunnitelmassa sovitusta niin, että tapaamiset toteutettaisiin vain laitoksessa ja tapaamisissa ja puhelinkeskusteluissa tuli lastenkodin työntekijän olla läsnä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kiireellinen sijoitus muuttaa aiemmin sovitut tai tehdyt tapaamisoikeutta koskevat järjestelyt. Tämän vuoksi tapaamisoikeudesta on päätettävä uudelleen. Ensijaisesti tämä tapahtuu asiakassuunnitelmassa. Hyväksymällä asiakassuunnitelman kantelijan oli sopinut tapaamisista.

Sosiaalityöntekijä oli perustanut rajoitukset lastensuojelulain 38 §:ään, jonka 4 momentissa säädetään kiirellisen sijoituksen oikeusvaikutuksista lapsen huoltoon ja huolenpitoon. Apulaisoikeuskansleri totesi, että rajanveto ei aina ole selvä sen suhteen, milloin on kyse lastensuojelulain 62 §:n mukaisesta yhteydenpidon rajoittamisesta ja milloin 38 §:n mukaisesta, lapsen tavanomaiseen hoitoon kuuluvista tapaamisjärjestelyistä.

Apulaisoikeuskansleri katsoikin, että silloin kun tapaamisista ei päästä yhteisymmärrykseen, asiassa tulee tehdä lastensuojelulain 62 ja 63 §:n edellyttämä valituskelpoinen päätös.  Asiakassuunnitelmassa sovittua tapaamisoikeutta ei siten voitu rajoittaa 38 §:n perusteella tehtävällä ilmoituksella. (annettu 7.6.2011)