Julkaistu 13.10.2021/Tays

KEHYS -hanke on päättynyt ja loppuraportti on julkaistu

Sosiaali- ja terveysalan haastavia ongelmia voidaan ratkaista monialaisella, monitieteisellä yhteistyöllä
Juuri päättyneessä Kehys - Kehitämme yhdessä! -hankkeessa rakennettiin pohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristölle Pirkanmaalla.
Samalla vietiin eteenpäin peruspalveluiden kehittämistä ja asiakaslähtöisten palvelu- ja hoitoketjujen käyttöönottoa.

Reilut kaksi vuotta kestänyt hanke oli laaja-alainen, ja sitä oli toteuttamassa monipuolinen toimijajoukko.
Monen toimijan yhteistyö ja erilaisten ajattelutapojen yhteensovittaminen tuotti hankkeessa hyviä tuloksia ja antoi pohjaa tulevalle yhteistyölle

Sosiaali- ja terveysalan ongelmat ovat monimutkaisia. Hanke osoitti, että niitä kannattaa ratkaista monialaisella,
monitieteisellä yhteistyöllä, hankkeen johtaja, ylilääkäri Sari Mäkinen Taysista sanoo.

–Ilman näin monipuolista yhteistyötä hankkeen tuotokset olisivat jääneet puolitiehen.

Mäkinen korostaa myös luottamusta yhteistyön edellytyksenä.

– Luottamus syntyy vuorovaikutuksessa. Tarvitaan yhteistä peliaikaa, keskustelua, asioiden jakamista ja kehittämistä yhdessä, Mäkinen tähdentää.
– Myös hankkeen kehittäjäkumppanit, esimerkiksi pirkanmaalaiset kunnat ja yritykset, ovat olleet aktiivisia ja innokkaita.
Yhteistyö antoi näyttöä siitä, miten sote-alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioekosysteemi toimii käytännössä.

Hankkeessa esimerkiksi kokeiltiin käytännössä ja mallinnettiin, miten diabetes- ja päihdeasiakkaiden palveluita voidaan
yhteiskehittää paikallistasolla yhteistyössä ammattilaisten, asiakkaiden, järjestöjen, yrityksien ja muiden toimijoiden kanssa.

Verkkojulkaisussa laaja katsaus sote-alan kehittämiseen
Hankkeen aikaansaannokset on koostettu loppuraporttina verkkojulkaisuksi Vaikuttavaa sote-TKI-ekosysteemiä kehittämässä -Oppeja yhteiskehittämisen matkalta:
Kehys – Kehitämme yhdessä! -hanke 03/2019–09/2021.

Se on julkaistu Kehys-hankkeen verkkosivuilla osoitteessa tays.fi/kehys.
Hankkeessa syntyi monenlaisia malleja, joista on hyötyä vastaavaa kehittämistä tekeville tai suunnitteleville.
Kirjan näkökulmana on sosiaali- ja terveysala, mutta monet havainnoista ovat laajemminkin sovellettavissa.

Julkaisuun on kuvattu ekosysteemin johtamismalli ja sen vaikuttavuuden arviointimalli sekä ekosysteemin operatiivinen toimintamalli.
Ekosysteemiä tarkastellaan myös viestinnän ja näkyvyyden kannalta. Yhteiskehittämisen malli antaa eväitä kehittämisprojektien läpiviemiseen,
ja kehittämisen tuloksien implementointiin on laadittu työkalupakki. Mukana on myös asiakkuuspolkujen vaikuttavuusmalli,
tietojohtamisen näkökulmia sekä test bed -toimintamalli sote-alan testiympäristöjä etsivien yrityksien palvelemiseksi.

Hankkeen pohjalta ollaan julkaisemassa myös kirja, jossa syvennytään verkkojulkaisua perusteellisemmin ja tieteellisemmin osaan hankkeen teemoista.

Kehys-hankkeen toteuttivat yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Tampereen kaupunki, Tampereen korkeakoulusäätiö,
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Pikassos Oy ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Hanke on saanut tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Vaikuttavaa sote-TKI-ekosysteemiä kehittämässä -verkkojulkaisu (pdf)

 

Vaikuttava sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristö, KEHYS - Kehitämme yhdessä! -hankkeessa ovat mukana Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä perusterveydenhuollon yksikkö ja TKI-keskus, Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos. Työssä ovat mukana myös alan palveluita tuottavat yritykset ja kolmas sektori sekä kuntayhteistyökumppanit. Pirkanmaan kunnista mukana ovat Tampere, Pirkkala-Vesilahti -yhteistoiminta-alue, Sastamala, Mänttä-Vilppula, Akaa-Urjala -yhteistoiminta-alue, Nokia sekä Virrat-Ruovesi -yhteistoiminta-alue.

Hankkeessa keskitytään keskeisten peruspalveluiden kehittämiseen. Kehittämistä tehdään käytännönläheisesti kahden palvelu- ja hoitoketjun kautta, nämä ovat päihdepalveluketju ja tyypin kaksi diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hoitoketju. Pikassos on mukana päihdepalveluketju -osiossa. Kehittäminen aloitetaan neljän työpajan sarjalla, näistä puolet toteutetaan kuntien omilla alueilla.

Kehys-hankkeen tavoitteet
• Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöä Pirkanmaalla
• Tukea keskeisten peruspalveluiden kehittämistä
• Tukea asiakaslähtöisten palvelu- ja hoitoketjujen käyttöönottoa

Pikassoksen kohdennetut tavoitteet ovat:
• Vahvistaa SOTETKI -toimijoiden yhteistyötä ja näkyvyyttä
• Vahvistaa palveluiden integraatiota
• Kehittää päihdepalveluketjun implementointia, jolloin myös asiakkaiden siirtyminen palveluista toiseen välillisesti paranee

Hankkeen uutuus- ja lisäarvo:
• SoteTKI -ekosysteemin yhteistyön tiivistyminen ja sosiaalialan toimijuuden vahvistuminen prosessissa
• Saadaan malli, miten palvelu- ja hoitoketjujen juurruttamisen menetelmiä kehitetään yhdessä näin monitoimijaisessa verkostossa

Kehittämistoiminta ja sen tuloksellisuus liittyy kiinteästi johtamiseen, ilman vahvaa johtamista ja koordinointia kehittämistä ei tapahdu eikä se implementoidu ja juurru käytäntöön. Tämän vuoksi hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota johtamisen käytäntöihin ja tiedonkulun saumattomuuteen sekä viestintään eri verkostojen välillä. Myös TKI-toimijoiden väliseen viestintään panostetaan ja tietoa toisten toiminnasta sekä osaamisesta parannetaan. Asiakkaita otetaan mukaan kehittämistyöhön ja he toimivat vahvana tiedon tuottajana ja kehittämistoiminnan parantamisen peilaajana. Hankkeessa tulee kiinnittää huomiota tiedon systemaattiseen ja yhteismitalliseen tuottamiseen, keräämiseen ja analysointiin.

Lisätietoja: KEHYS-hanke TAYS:n sivuilla sekä toimitusjohtaja Tuula Tuominen