Kaste

Väli-Suomen IKÄKASTE-ÄLDRE-KASTE II -hanketta hallinnoi Tampereen kaupunki ja se muodostui viidestä maakunnallisesta ja yhdestä valtakunnallisesta osahankkeesta. Hankkeen toiminta-alue ulottui Pohjanmaan maakuntien kautta Pirkanmaalle, edelleen Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Valtakunnallisessa Ikälain pilotointi -osahankkeessa oli mukana kahdeksan erityyppistä kuntaa tai kuntayhtymää: Oulu, Kainuu, Ylä-Savon sote (pohjoinen alue), Etelä-Karjalan Eksote ja Hämeenlinna (eteläinen alue) sekä Pietarsaaren yhteistoiminta-alue, JIK peruspalveluliikelaitos ky sekä Tampere (läntinen alue).

Ikäkaste II hankekonsortion kaikissa osahankkeissa oli näkyvissä kaksi teema-aluetta:

TEEMA-ALUE 1. Asiakaslähtöiset palvelukonseptit ikäihmisten palveluissa

Tavoitteet:

 • Tukea hankekuntia ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon rakenteen uudistamisessa kohti yksiportaista palvelumallia
 • Pilotoida palvelukampus –toimintamallia erilaisissa ympäristöissä
 • Vahvistaa ja monipuolistaa kotona asumista tukevia palveluita (mm. perhehoidon mahdollisuudet)
 • Vahvistaa toimijoiden ammatillisuutta, osaamista ja ammattietiikkaa

TEEMA-ALUE 2. Ikääntyvän neuvonta, palveluohjaus, palvelutarpeen arviointi sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävät ikäihmisten palvelut

Tavoitteet:

 • Kehittää ikäneuvontatoimintaa (ikäihmisille suunnatun terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tiedotus, valmennus ja muut palvelumuodot)
 • Juurruttaa hyväksi koettuja, ja kehittää uusia työkaluja asiakasohjausprosessiin sekä palveluohjaukseen ja palvelutarpeen arviointiin
 • Kehittää hyvinvointia edistävien kotikäyntien sisältöjä, lomakkeistoa sekä dokumentointia
 • Luoda uusia etsivän työn menetelmiä riskiryhmien erityistarpeiden tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen
 • Edistää ja juurruttaa ennalta ehkäisevän toiminnan kulttuurin leviämistä toiminta- ja työmenetelmiin sekä osaksi palvelujen kokonaisuutta

Yhteisten tavoitteiden toteutumista seurattiin ja arvioitiin samojen indikaattoreiden avulla kaikissa maakunnallisissa osahankkeissa. Osahankkeet tekivät alueillaan tiivistä yhteistyötä mm. kuntien, tutkimus- ja oppilaitosten sekä järjestöjen ja muun kolmannen sektorin kesken. Osahankkeet tekivät myös hankkeiden välistä jatkuvaa yhteistyötä sekä vertailevaa arviointia tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtakunnallisen Ikälain pilotointi -osahankkeen arviointi toteutettiin erikseen.

Osahankkeet

 • Äldrecentrum Österbotten 2011-13
 • Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus II
 • Kanta-Hämeen PITSI-hanke
 • Päijät-Hämeen PÄTEVÄ-hanke
 • Tampereen PEKKA-hanke
 • Ikälain pilotointi -osahanke

Väli-Suomen alueella oli jo aiemmin toteutettu laajoja ikäihmisten palveluihin ja palvelurakenteisiin liittyviä kehittämishankkeita. IKÄKASTE-ÄLDRE-KASTE II -kehittämishankkeessa jatkettiin tätä työtä ja jaettiin osahankkeiden kesken jo saavutettuja hyviä käytäntöjä sekä pyrittiin löytämään uusia, mahdollisimman hyviä ja vaikutuksiltaan tehokkaita käytäntöjä sekä toimintatapoja asiakas- ja palveluprosesseihin.

Hankkeen loppuraportti ja tuotokset

Hankkeen loppuraportti ja tuotokset voi ladata hankkeen aineistokansiosta. Kansiosta löytyy myös loppuraportit ja tuotoksia Ikäkaste I -hankkeesta.