Sosiaaliasiamiehen selvitys on valmistunut. Kunnissa tehdään paljon kehittämistyötä ja ponnisteluja laadukkaiden sosiaalipalveluiden luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Asiakas- ja omaispalautteista välittyy silti yhä, että monissa kunnissa asiakaspalvelu kärsii liian pienestä henkilöstömitoituksesta ja henkilöstön kuormituksesta. Esimerkiksi asiakkaille tai heitä edustaville ei ehditä vastata heidän tiedusteluihinsa, laatimaan asiakassuunnitelmia viivytyksettä, perustelemaan asiakkaille annettavia ratkaisuja lain vähimmäisvaatimusten mukaisesti, tekemään asiakkaan edun mukaisesti monialaista yhteistyötä tai muulla tavoin huomioimaan riittävästi hyvän hallinnon vaatimuksia. Henkilöstö ei aina tunnista, että riittämätön henkilöstömitoitus on myös peruste tehdä sosiaalihuoltolaissa säädetty ilmoitus epäkohdan uhasta viime kädessä aluehallintovirastoon. Vuoden 2018 selvitys painottaa sosiaalipalveluiden myöntämisen lainalaisuutta ja kuntien suurta vastuuta järjestää palvelut lain vähimmäisvaatimusten mukaisesti ja valvoa ostamiaan palveluita. Kunta ei voi siirtää valvontavastuutaan palvelua tarvitsevalle asiakkaalle tai palvelua tuottavalle yksityiselle yritykselle.

Sosiaaliasiamiehen vuotta 2018 koskeva selvitys on luettavissa tästä linkistä.